Start

For elever

For bedrifter

For skole

For foreldre

For tillittsvalgte

For lærlinger

Representant for de ansatte

 

(Tidligere "Tilsynsansvarlig")

Det skal oppnevens en/flere ”Ansattes representant” av og blant de ansatte (tidligere tilsynsansvarlig) som skal påse at lærebedriften gir forsvarlig opplæringen etter kravene i Opplæringsloven med forskrift.

Navnet på representanten fra arbeidstakerne skal føres inn i lærekontrakten og gjøres kjent for lærlingen. Dersom ansattes representant er en annen enn bedriftens ordinære klubb/tillitsvalgte, bør disse samarbeid slik at både læreforholdet og arbeidsforholdet til lærlingen er godt ivaretatt. Etter de nye reglene skal det både tegnes lærekontakt og arbeidsavtale for lærlingen. Den nyankomne lærlingen skal presenteres for bedriftens klubb eller tillitsvalgte og gis informasjon om muligheten til å bli medlem av Fellesforbundet.

I Opplæringsloven § 4-7 heter det om internkontroll i den enkelte lærebedriften:

  • Lærebedrifta skal ha intern kvalitetssikring, slik at lærlingen eller lærekandidaten får opplæring i samsvar med lova her og forskrifta til denne.
  • Ein eller fleire representantar for arbeidstakarane skal saman med den eller dei faglege leiarane jamleg sjå til at lærebedrifta følgjer pliktene etter opplæringslova med forskrift.
  • Lærebedrifta skal årleg rapportere til fylkeskommunen om opplæringa av lærlingar og lærekandidatar. Departementet kan gi nærmare forskrifter om rapporteringsplikta til lærebedrifta.

Ansvaret for opplæringen ligger til bedriftens ledelse som er lærlingens faglig ansvarlige.

 
 
Fellesforbundet
Mediebedriftene
NHO Grafisk