Start

For elever

For bedrifter

For skole

For foreldre

For tillittsvalgte

For lærlinger

Svenneprøven

 

Lærlingenes opplæringstid avsluttes med gjennomføring av svenneprøven. Prøven utarbeides av svenneprøvenemnda i samarbeid med lærebedriften. Svenneprøven skal normalt være avsluttet senest to måneder etter at opplæringstiden er over. Det er fylkeskommunen som har det øverste ansvaret for gjennomføringen av fag- og svenneprøver.

I forskriften til Opplæringslova heter det om svenneprøven:

Fag- og svenneprøve skal prøve kandidatens kompetanse i faget slik den er beskrevet i læreplanen for opplæring i bedrift i lærefaget. Alle kompetansemålene i læreplanen for faget skal kunne prøves. Arbeidsoppgavene i prøven skal reflektere kravene til faglig kompetanse. Prøvenemnda har ansvar for at kandidaten sin kompetanse i faget blir prøvd på forsvarlig måte.

Oppgaven skal klart definere innholdet i det en forventer av kandidaten sitt arbeid. Innenfor rammen av kompetansemålene i læreplanen skal oppgaven prøve kandidaten i:

  • Planlegging av arbeidet og grunngiving for valgte løsninger
  • Gjennomføring av et faglig arbeid
  • Vurdering av eget prøvearbeid
  • Dokumentasjon av eget prøvearbeid.

Omfanget av prøva skal være klart definert og innenfor den tidsramma som er fastsatt i læreplanen. For de grafiske fagene har prøvene gjerne en varighet fra tre til fem dager.

Ofte får kandidaten et hovedarbeidsstykke med sideoppgaver. Hovedarbeidsstykket er gjerne et produksjonsoppdrag av den typen kandidaten har jobbet med mot slutten av læretiden. Sideoppgavene skal vise at kandidaten også innehar den nødvendige faglige bredden. Prøvenemnda kan i en oppsummerende samtale til slutt stille spørsmål til faglig avklaring.

Oppgavene må utformes slik at den gir kandidaten reell mulighet til å utføre et kvalitetsmessig godt arbeid innenfor en fastsett tidsramme. De hjelpemidlene kandidaten har brukt i læretiden, skal kunne benyttes under prøven. Det skal gå tydelig fram av oppgaven hvordan de ulike delene av prøven skal leveres.

I tillegg til oppgaven skal prøvenemnda utarbeide et grunnlag for vurdering av kandidatens arbeid med svenneprøve. Hovedpunktene i grunnlaget skal gjøres kjent for kandidaten.

Gjennomføring av fag- og svenneprøven

Prøvenemnda skal være på prøvestaden ved prøvestart og prøveslutt, og skal utføre nødvendig inspeksjon og vurdering av kandidaten sitt arbeid under prøveperioden og ved prøveslutt. Fylkeskommunen er ansvarlig for at det blir ført tilsyn under heile prøva. Prøvenemnda kan ikke delegere ansvaret for å vurdere kandidaten til tilsynspersoner.

Ved prøvestart skal prøvenemnda levere oppgaven til kandidaten.

Prøvenemnda skal føre protokoll der de ulike sidene ved prøvegjennomføringen blir dokumenterte. Prøveprotokollen skal være så utfyllende at den kan gi et godt bilde av selve prøvegjennomføringen ved en eventuell klagebehandling.

Vurdering av fag- og svenneprøven

Prøvenemnda skal vurdere kandidaten sin kompetanse slik den er dokumentert gjennom fag- eller svenneprøven og fastsette karakter.

Karakteren skal gi uttrykk for i hvilken grad kandidaten har nådd målene i læreplanen for faget som kandidaten er prøvd i.

Ved vurderinga skal det benyttes en tredelt skala som har dette innholdet relatert til kompetansemålene i læreplanen for faget:

  • Bestått meget godt: Meget tilfredsstillende måloppnåing i faget
  • Bestått: Tilfredsstillende og middels måloppnåing i faget
  • Ikke bestått: Meget svak eller inga måloppnåing i faget.

Les forskriftens bestemmelser om fag- og svenneprøver hos Lovdata.

 
 
Fellesforbundet
Mediebedriftene
NHO Grafisk